Omlouváme se za komplikace, ale z provozních důvodů pozastavujeme e-shop. Více naleznete zde
0
Nevíš si rady? zavolej Tomášovi
+420 739 298 056 (Po-Pá 7-16 hod.)
Nemáš ještě účet? Registruj se
  • Jednodušší objednání
  • Detailní přehled o stavu objednávek
Chci se registrovat
Přihlášení
+420 739 298 056
(Po-Pá 7-16 hod.)
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!

Obchodní podmínky

Právnická hanýtrka nám dává zabrat. A tak jsme obchodní podmínky přeložili do srozumitelného jazyka.

  • Jakmile zmáčkneš tlačítko "objednat", pošleme ti potvrzující mail a začíná mezi námi platit tato smlouva
  • Zašleme ti zboží a na tobě je si ho vyzvednout... Férová dohoda...
  • Pokud si zboží nepřevezmeš, porušuješ svou část smlouvy a můžeme po tobě požadovat náhradu vzniklých nákladů
  • Všechny ceny na webu uvádíme s DPH. Stejně jako poštovné.
  • Platit můžeš kartou on-line, bankovním převodem a nebo dobírkou
  • S údaji v objednávce nakládáme dle nařízení GDPR
  • Zboží nám můžeš vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky
  • Po převzetí nepoškozeného zboží vracíme celou kupní částku

No a těď si můžeš před spaním přečíst plnou verzi:)

 


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Prodávající

1.1.1            Internetový obchod Speedmoto.cz je provozován fyzickou osobou – podnikatelem: Tomáš Ausficer, se sídlem Nad olšinou 883/16, 747 27 Kobeřice; IČ: 87096714.

1.1.2            Kontaktní údaje Prodávajícího:
a)    adresa pro doručování: Tomáš Ausficer - Speedmoto, Slezská 178, Kobeřice
b)    elektronická adresa: info@speedmoto.cz

c)    telefon: +420 739 298 056 (Po-Pá: 7-16 hod.)

1.2          Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2            Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3            Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3          Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1            Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.speedmoto.cz/obchodni-podminky-x31002 .

1.3.2            Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

1.3.3            Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4            Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4          Definice a výklad pojmů

1.4.1            Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.speedmoto.cz/ , který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2            Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3            Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk) starší 16 let, která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4            Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5            Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6            Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Speedmoto.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7            Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8            Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, Tomáš Ausficer - Speedmoto, identifikovaný v čl. 1.1;

1.4.9            Registrace – vyplnění registračního formuláře v rámci Objednávky, pokud Kupující zvolí možnost provést Registraci a udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem, je mu vytvořen Zákaznický účet;

1.4.10          Zákaznický účet – administrační uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem Kupujícího, specifikované v čl. 7.5 těchto Obchodních podmínek;

1.4.11          Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu; 

 

2.          NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1          Nabídka Zboží

2.1.1            Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2            Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 Obchodních podmínek.

2.1.3            Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2          Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1            V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na příslušný symbol (zpravidla „Vložit do košíku“ s vyobrazeným nákupním vozíkem) Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2            Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.

2.2.3            Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.2.4            Prodávající umožňuje Kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního Zboží, a to pro případ, že původně požadované Zboží nebude mít Prodávající v dané době na skladě.

2.3          Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1            Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.

2.3.2            Automatizované potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím dle čl. 2.3.1 je současně přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno automatizované přijetí Objednávky dle čl. 2.3.1. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat, protože v takovém případě Kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.3.3            Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.1.3. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.4            Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5            V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru (např. výfuk na zakázku, vybrané velikosti nebo typy obuvi), nebo je Zbožím věc, která má být teprve vyrobena ve smyslu § 2086 odst. 1 Občanského zákoníku (např. zakázková výroba dražších výfuků), je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem ve výši 50% z předpokládané kupní ceny stanovené odhadem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.3.6            Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.7            Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4          Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1            Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2            Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3            Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4            Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5          Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1            Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2            Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při osobním odběru v hotovosti. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou uvedeny zde (oddíl Doprava a platby): https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 . Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

2.5.3            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3.          DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1          Termín dodání

3.1.1            Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů, v období vánočních a velikonočních svátků do tří pracovních dnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat

3.1.2            Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2          Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1            Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2            Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3            Prodávající zasílá Zboží Kupujícím na dobírku prostřednictvím dopravců uvedených na stránkách: https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 , není-li s Kupujícím dohodnuto jinak. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4            Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3          Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1            Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2            Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4          Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1            Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2            Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

3.4.3            Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2).

3.5          Bezplatná výměna Zboží

3.5.1            Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili Zboží, ale nevyhovuje jim velikost popř. barva, bezplatnou výměnu tohoto Zboží, ačkoliv je Zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

 a)    předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,

 b)    doručení bezvadného Zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 a) Obchodních podmínek, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím,

 c)    společně se Zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení, do které Kupující uvede zejména (i) své kontaktní údaje, (ii) číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii), (iii) jasně formulovanou žádost o výměnu Zboží.

3.5.2            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze v rámci jednoho druhu, tzn. výměna kus za kus (přilba velikosti xx za totožnou přilbu velikosti yy). Prodávající negarantuje, že bude mít k dispozici vhodné Zboží k výměně dle požadavků Kupujícího.

3.5.3            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze u Zboží zasílaného zásilkovou službou v rámci České republiky, nevztahuje se na Zboží doručené  mimo území České republiky, popř. odebrané v rámci tzv. osobního odběru na provozovně Prodávajícího. V případě první výměny Zboží neúčtuje Prodávající poštovné, v případě druhé výměny učiněné v rámci jedné Objednávky je Prodávající oprávněn účtovat si poštovné.

3.5.4            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za dražší Zboží, je dražší Zboží zasláno Prodávajícím na dobírku; Kupující bere na vědomí, že mu bude účtováno doběrečné v obvyklé výši (50,-Kč). Kupující je oprávněn požadovat úhradu doplatku bezhotovostním převodem na účet, který uvede v písemné žádosti o výměnu Zboží.

3.5.5            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za levnější Zboží, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a zakoupit si levnější Zboží na základě samostatné Kupní smlouvy (tzn. nejedná se o výměnu Zboží).

4.          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1            Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
a)     od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b)     od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c)      od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2            V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3            Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě naleznete zde, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Prodávající rovněž zasílá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako Přílohu č. 1 umístěnou na poslední straně Obchodních podmínek, která je součástí potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4            Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,
a)   pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
b)   bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c)    bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d)   bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.5            Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6            Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7            Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8            Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9            Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to
a)    bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo
b)    formou refundace na kartu v případě platby prostřednictvím platební karty, nebo
c)    poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.9 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na některou z adres dle čl. 4.1.5, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.10          Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.11          Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.8 Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

4.1.12          Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1            Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2            Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3            Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4            V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

 

5.          JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1          Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)    Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2          Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5            Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
a)    u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c)    v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3          Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2            Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3            Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4            Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4          Reklamace

5.4.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího.

5.4.2            Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Prodávajícího sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu.

5.4.3            Další postup reklamace a povinnosti Prodávajícího při vyřizování reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: https://www.speedmoto.cz/reklamacni-rad-x31192

5.5          Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

5.5.1            Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele.

5.5.2            Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.3            Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5.4            Jde-li o takovou vadu Zboží, jejíž výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající a dohodne s Kupujícím způsobem dle čl. 5.4.2.       

5.5.5            Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.2) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.3), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.5.6            Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

5.5.7            Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží jsou přehledně upraveny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: https://www.speedmoto.cz/reklamacni-rad-x31192

 

6.          ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1          Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

6.2          Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

 

7.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1          Osobní údaje

7.1.1            Způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden v samostatném dokumentu „Ochrana osobních údajů na eshopu Speedmoto.cz“, který je uveden na stránkách Internetového obchodu a obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).  

7.1.2            Ke zpracování osobních údajů Kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění Kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti Prodávajícího a z důvodu oprávněných zájmů Prodávajícího, které jsou uvedeny na stránkách „Ochrana osobních údajů na eshopu Speedmoto.cz“

 7.2          Zasílání obchodních sdělení

7.2.1            Prodávající je na základě výslovného souhlasu Kupujícího ve formě aktivního zakliknutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ve formě e-mailu, která budou obsahovat informace o novinkách v nabídce Zboží na Internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob. 

7.2.2            Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

7.3          Cookies

7.3.1            Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Internetového obchodu Kupujícími, přihlašování k zákaznickému účtu Kupujícího, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač ve formě zakliknutí výslovného souhlasu s užíváním cookies, který se zobrazí Kupujícímu v samostatné liště ve spodní části webových stránek Internetového obchodu.

7.3.2            Kupující je oprávněn a má možnost kdykoliv deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči cookies. Vypnutí cookies Kupujícím většinou neznemožní užívání stránek Internetového obchodu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání stránek Internetového obchodu.

7.3.3            Webové stránky Internetového obchodu dále využívají Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc (dále jen „Google“), která rovněž používá vlastní cookies umožňující analýzu užívání našich webových stránek a Internetového obchodu. Takto získané údaje jsou zpravidla ukládány na server od Google umístěný v USA, avšak ještě před tím dojde ke zkrácení IP adresy Kupujícího tak, aby nemohl být identifikován. Užívání těchto cookies společnosti Google můžete deaktivovat a zabránit zpracovávání takto získaných údajů tím, že si do svého internetového prohlížeče stáhnete a nainstalujete Plugin zpřístupněný za tímto účelem společností Google na této adrese: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

7.3.4            Webové stránky Internetového obchodu dále využívají službu Google AdWords, která rovněž používá vlastní cookies (Conversion Cookie), a to v okamžiku, kdy je Kupující na stránky Internetového obchodu přesměrován z reklamy provozované společností Google. Tyto cookies pozbydou platnosti po 30 dnech. Kupující může odmítnout rovněž užívání uvedených cookies, a to prostřednictvím nastavení cookies na svém internetovém prohlížeči, buď úplným odmítnutím užívání cookies, nebo tím, že deaktivuje pouze Conversion Cookie tak, že si nastaví blokování cookies z domény „googleadservices.com“.

7.3.5            Údaje, které získáme prostřednictvím cookies, jsou ukládány výlučně anonymizovaně.

7.4          Způsob vyřizování stížnosti Kupujících

7.4.1            Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

7.4.2            Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/ . Na zde uvedené adrese nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/

7.4.3            Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

7.5          Zákaznický účet

7.5.1            Zákaznický účet je uživatelské administrační rozhraní provozované Prodávajícím, prostřednictvím kterého se zavazuje registrovanému Kupujícímu poskytnout služby spočívající v automatickém předvyplnění objednávkových formulářů při opakovaných objednávkách, zpřístupnění historie objednávek a případných nároků na slevu. Registrovaný Kupující má prostřednictvím Zákaznického účtu přístup ke svým osobním a kontaktním údajům, může provádět jejich změny a opravy a provést přihlášení/odhlášení odběru newsletterů a obchodních sdělení.

7.5.2            Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.5.3            K Zákaznickému účtu se Kupující přihlašuje zadáním kombinace e-mailové adresy a hesla, které si sám zvolí. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby zvolili dostatečně silné heslo, v němž budou kombinovat velká a malá písmena, číslice a zvláštní znaky (např. znaky: + / * =).

7.5.4            Kupující je oprávněn kdykoliv svůj Zákaznický účet zrušit. V takovém případě vymaže Prodávající veškeré data a osobní údaje, které Kupující uvedl při Registraci nebo později, jestliže již nejsou potřebné pro účel, pro který byly Prodávajícím shromážděny nebo jinak zpracovány. Ke zrušení Zákaznického účtu dojde automaticky také v případě, kdy Kupující požádá o výmaz svých osobních údajů (uplatní tzv. právo být zapomenut) 

7.6          Dotazníky spokojenosti
7.6.1            Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Zboží.cz, do nichž je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými jsou provozovatelé portálů Heureka.cz a Zboží.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

8.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1          Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2          Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

8.3          V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

8.4          Možnost mimosoudního řešení sporů

8.4.1            V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://adr.coi.cz/csa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.4.2           Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

8.4.3            Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

Obchodní podmínky internetového obchodu Speedmoto.cz platné od 27.11.2019

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Prodávající

1.1.1            Internetový obchod Speedmoto.cz je provozován fyzickou osobou – podnikatelem: Tomáš Ausficer, se sídlem Nad olšinou 883/16, 747 27 Kobeřice; IČ: 87096714.

1.1.2            Kontaktní údaje Prodávajícího:
a)    adresa pro doručování: Tomáš Ausficer - Speedmoto, Slezská 178, Kobeřice
b)    elektronická adresa: 
info@speedmoto.cz
c)    telefon: +420 739 298 056 (Po-Pá: 7-16 hod)

1.2          Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2            Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3            Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3          Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1            Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.speedmoto.cz/obchodni-podminky-x31002 .

1.3.2            Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

1.3.3            Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4            Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4          Definice a výklad pojmů

1.4.1            Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.speedmoto.cz/ , který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2            Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3            Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk) starší 16 let, která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4            Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5            Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6            Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Speedmoto.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7            Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8            Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, Tomáš Ausficer - Speedmoto, identifikovaný v čl. 1.1;

1.4.9            Registrace – vyplnění registračního formuláře v rámci Objednávky, pokud Kupující zvolí možnost provést Registraci a udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem, je mu vytvořen Zákaznický účet;

1.4.10          Zákaznický účet – administrační uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem Kupujícího, specifikované v čl. 7.5 těchto Obchodních podmínek;

1.4.11          Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu; 

 

2.          NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1          Nabídka Zboží

2.1.1            Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2            Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 Obchodních podmínek.

2.1.3            Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2          Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1            V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na příslušný symbol (zpravidla „Vložit do košíku“ s vyobrazeným nákupním vozíkem) Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2            Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.

2.2.3            Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.2.4            Prodávající umožňuje Kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního Zboží, a to pro případ, že původně požadované Zboží nebude mít Prodávající v dané době na skladě.

2.3          Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1            Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.

2.3.2            Automatizované potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím dle čl. 2.3.1 je současně přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno automatizované přijetí Objednávky dle čl. 2.3.1. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat, protože v takovém případě Kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.3.3            Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.1.3. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.4            Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5            V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru (např. výfuk na zakázku, vybrané velikosti nebo typy obuvi), nebo je Zbožím věc, která má být teprve vyrobena ve smyslu § 2086 odst. 1 Občanského zákoníku (např. zakázková výroba dražších výfuků), je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem ve výši 50% z předpokládané kupní ceny stanovené odhadem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.3.6            Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.7            Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4          Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1            Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2            Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3            Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4            Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5          Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1            Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2            Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při osobním odběru v hotovosti. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou uvedeny zde (oddíl Doprava a platby): https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 . Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

2.5.3            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3.          DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1          Termín dodání

3.1.1            Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů, v období vánočních a velikonočních svátků do tří pracovních dnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat

3.1.2            Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2          Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1            Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2            Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3            Prodávající zasílá Zboží Kupujícím na dobírku prostřednictvím dopravců uvedených na stránkách: https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 , není-li s Kupujícím dohodnuto jinak. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4            Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3          Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1            Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2            Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4          Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1            Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2            Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

3.4.3            Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2).

3.5          Bezplatná výměna Zboží

3.5.1            Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili Zboží, ale nevyhovuje jim velikost popř. barva, bezplatnou výměnu tohoto Zboží, ačkoliv je Zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

 a)    předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,

 b)    doručení bezvadného Zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 a) Obchodních podmínek, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím,

 c)    společně se Zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení, do které Kupující uvede zejména (i) své kontaktní údaje, (ii) číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii), (iii) jasně formulovanou žádost o výměnu Zboží.

3.5.2            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze v rámci jednoho druhu, tzn. výměna kus za kus (přilba velikosti xx za totožnou přilbu velikosti yy). Prodávající negarantuje, že bude mít k dispozici vhodné Zboží k výměně dle požadavků Kupujícího.

3.5.3            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze u Zboží zasílaného zásilkovou službou v rámci České republiky, nevztahuje se na Zboží doručené  mimo území České republiky, popř. odebrané v rámci tzv. osobního odběru na provozovně Prodávajícího. V případě první výměny Zboží neúčtuje Prodávající poštovné, v případě druhé výměny učiněné v rámci jedné Objednávky je Prodávající oprávněn účtovat si poštovné.

3.5.4            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za dražší Zboží, je dražší Zboží zasláno Prodávajícím na dobírku; Kupující bere na vědomí, že mu bude účtováno doběrečné v obvyklé výši (50,-Kč). Kupující je oprávněn požadovat úhradu doplatku bezhotovostním převodem na účet, který uvede v písemné žádosti o výměnu Zboží.

3.5.5            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za levnější Zboží, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a zakoupit si levnější Zboží na základě samostatné Kupní smlouvy (tzn. nejedná se o výměnu Zboží).

 

4.          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1            Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
a)     od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b)     od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c)      od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2            V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3            Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě naleznete zde, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Prodávající rovněž zasílá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako Přílohu č. 1 umístěnou na poslední straně Obchodních podmínek, která je součástí potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4            Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,
a)   pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
b)   bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c)    bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d)   bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.5            Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6            Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7            Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8            Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9            Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to
a)    bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo
b)    formou refundace na kartu v případě platby prostřednictvím platební karty, nebo
c)    poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.9 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na některou z adres dle čl. 4.1.5, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.10          Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.11          Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.8 Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

4.1.12          Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1            Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2            Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3            Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4            V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

 

5.          JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1          Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)    Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2          Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5            Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
a)    u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c)    v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3          Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2            Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3            Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4            Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4          Reklamace

5.4.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Prodávající

1.1.1            Internetový obchod Speedmoto.cz je provozován fyzickou osobou – podnikatelem: Tomáš Ausficer, se sídlem Nad olšinou 883/16, 747 27 Kobeřice; IČ: 87096714.

1.1.2            Kontaktní údaje Prodávajícího:
a)    adresa pro doručování: Tomáš Ausficer - Speedmoto, Slezská 178, Kobeřice
b)    elektronická adresa: 
info@speedmoto.cz
c)    telefon: +420 739 298 056 (Po-Pá: 7-16 hod)

1.2          Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2            Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3            Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3          Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1            Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.speedmoto.cz/obchodni-podminky-x31002 .

1.3.2            Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

1.3.3            Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4            Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4          Definice a výklad pojmů

1.4.1            Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.speedmoto.cz/ , který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2            Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3            Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk) starší 16 let, která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4            Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5            Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6            Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Speedmoto.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7            Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8            Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, Tomáš Ausficer - Speedmoto, identifikovaný v čl. 1.1;

1.4.9            Registrace – vyplnění registračního formuláře v rámci Objednávky, pokud Kupující zvolí možnost provést Registraci a udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem, je mu vytvořen Zákaznický účet;

1.4.10          Zákaznický účet – administrační uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem Kupujícího, specifikované v čl. 7.5 těchto Obchodních podmínek;

1.4.11          Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu; 

 

2.          NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1          Nabídka Zboží

2.1.1            Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2            Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 Obchodních podmínek.

2.1.3            Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2          Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1            V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na příslušný symbol (zpravidla „Vložit do košíku“ s vyobrazeným nákupním vozíkem) Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2            Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.

2.2.3            Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.2.4            Prodávající umožňuje Kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního Zboží, a to pro případ, že původně požadované Zboží nebude mít Prodávající v dané době na skladě.

2.3          Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1            Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.

2.3.2            Automatizované potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím dle čl. 2.3.1 je současně přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno automatizované přijetí Objednávky dle čl. 2.3.1. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat, protože v takovém případě Kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.3.3            Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.1.3. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.4            Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5            V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru (např. výfuk na zakázku, vybrané velikosti nebo typy obuvi), nebo je Zbožím věc, která má být teprve vyrobena ve smyslu § 2086 odst. 1 Občanského zákoníku (např. zakázková výroba dražších výfuků), je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem ve výši 50% z předpokládané kupní ceny stanovené odhadem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.3.6            Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.7            Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4          Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1            Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2            Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3            Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4            Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5          Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1            Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2            Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při osobním odběru v hotovosti. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou uvedeny zde (oddíl Doprava a platby): https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 . Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

2.5.3            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3.          DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1          Termín dodání

3.1.1            Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů, v období vánočních a velikonočních svátků do tří pracovních dnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat

3.1.2            Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2          Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1            Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2            Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3            Prodávající zasílá Zboží Kupujícím na dobírku prostřednictvím dopravců uvedených na stránkách: https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 , není-li s Kupujícím dohodnuto jinak. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4            Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3          Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1            Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2            Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4          Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1            Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2            Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

3.4.3            Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2).

3.5          Bezplatná výměna Zboží

3.5.1            Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili Zboží, ale nevyhovuje jim velikost popř. barva, bezplatnou výměnu tohoto Zboží, ačkoliv je Zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

 a)    předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,

 b)    doručení bezvadného Zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 a) Obchodních podmínek, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím,

 c)    společně se Zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení, do které Kupující uvede zejména (i) své kontaktní údaje, (ii) číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii), (iii) jasně formulovanou žádost o výměnu Zboží.

3.5.2            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze v rámci jednoho druhu, tzn. výměna kus za kus (přilba velikosti xx za totožnou přilbu velikosti yy). Prodávající negarantuje, že bude mít k dispozici vhodné Zboží k výměně dle požadavků Kupujícího.

3.5.3            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze u Zboží zasílaného zásilkovou službou v rámci České republiky, nevztahuje se na Zboží doručené  mimo území České republiky, popř. odebrané v rámci tzv. osobního odběru na provozovně Prodávajícího. V případě první výměny Zboží neúčtuje Prodávající poštovné, v případě druhé výměny učiněné v rámci jedné Objednávky je Prodávající oprávněn účtovat si poštovné.

3.5.4            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za dražší Zboží, je dražší Zboží zasláno Prodávajícím na dobírku; Kupující bere na vědomí, že mu bude účtováno doběrečné v obvyklé výši (50,-Kč). Kupující je oprávněn požadovat úhradu doplatku bezhotovostním převodem na účet, který uvede v písemné žádosti o výměnu Zboží.

3.5.5            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za levnější Zboží, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a zakoupit si levnější Zboží na základě samostatné Kupní smlouvy (tzn. nejedná se o výměnu Zboží).

 

4.          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1            Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
a)     od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b)     od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c)      od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2            V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3            Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě naleznete zde, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Prodávající rovněž zasílá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako Přílohu č. 1 umístěnou na poslední straně Obchodních podmínek, která je součástí potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4            Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,
a)   pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
b)   bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c)    bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d)   bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.5            Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6            Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7            Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8            Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9            Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to
a)    bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo
b)    formou refundace na kartu v případě platby prostřednictvím platební karty, nebo
c)    poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.9 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na některou z adres dle čl. 4.1.5, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.10          Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.11          Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.8 Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

4.1.12          Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1            Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2            Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3            Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4            V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

 

5.          JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1          Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)    Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2          Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5            Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
a)    u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c)    v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3          Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2            Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3            Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4            Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4          Reklamace

5.4.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Prodávající

1.1.1            Internetový obchod Speedmoto.cz je provozován fyzickou osobou – podnikatelem: Tomáš Ausficer, se sídlem Nad olšinou 883/16, 747 27 Kobeřice; IČ: 87096714.

1.1.2            Kontaktní údaje Prodávajícího:
a)    adresa pro doručování: Tomáš Ausficer - Speedmoto, Slezská 178, Kobeřice
b)    elektronická adresa: info@speedmoto.cz

c)    telefon: +420 739 298 056 (Po-Pá: 7-16 hod)

1.2          Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2            Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3            Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3          Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1            Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.speedmoto.cz/obchodni-podminky-x31002 .

1.3.2            Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

1.3.3            Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4            Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4          Definice a výklad pojmů

1.4.1            Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.speedmoto.cz/ , který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2            Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3            Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk) starší 16 let, která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4            Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5            Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6            Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Speedmoto.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7            Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8            Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, Tomáš Ausficer - Speedmoto, identifikovaný v čl. 1.1;

1.4.9            Registrace – vyplnění registračního formuláře v rámci Objednávky, pokud Kupující zvolí možnost provést Registraci a udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem, je mu vytvořen Zákaznický účet;

1.4.10          Zákaznický účet – administrační uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem Kupujícího, specifikované v čl. 7.5 těchto Obchodních podmínek;

1.4.11          Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu; 

 

2.          NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1          Nabídka Zboží

2.1.1            Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2            Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 Obchodních podmínek.

2.1.3            Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2          Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1            V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na příslušný symbol (zpravidla „Vložit do košíku“ s vyobrazeným nákupním vozíkem) Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2            Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.

2.2.3            Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.2.4            Prodávající umožňuje Kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního Zboží, a to pro případ, že původně požadované Zboží nebude mít Prodávající v dané době na skladě.

2.3          Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1            Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.

2.3.2            Automatizované potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím dle čl. 2.3.1 je současně přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno automatizované přijetí Objednávky dle čl. 2.3.1. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat, protože v takovém případě Kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.3.3            Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.1.3. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.4            Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5            V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru (např. výfuk na zakázku, vybrané velikosti nebo typy obuvi), nebo je Zbožím věc, která má být teprve vyrobena ve smyslu § 2086 odst. 1 Občanského zákoníku (např. zakázková výroba dražších výfuků), je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem ve výši 50% z předpokládané kupní ceny stanovené odhadem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.3.6            Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.7            Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4          Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1            Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2            Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3            Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4            Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5          Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1            Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2            Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při osobním odběru v hotovosti. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou uvedeny zde (oddíl Doprava a platby): https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 . Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

2.5.3            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3.          DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1          Termín dodání

3.1.1            Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů, v období vánočních a velikonočních svátků do tří pracovních dnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat

3.1.2            Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2          Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1            Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2            Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3            Prodávající zasílá Zboží Kupujícím na dobírku prostřednictvím dopravců uvedených na stránkách: https://www.speedmoto.cz/doprava-x31004 , není-li s Kupujícím dohodnuto jinak. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4            Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3          Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1            Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2            Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4          Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1            Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2            Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

3.4.3            Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2).

3.5          Bezplatná výměna Zboží

3.5.1            Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili Zboží, ale nevyhovuje jim velikost popř. barva, bezplatnou výměnu tohoto Zboží, ačkoliv je Zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

 a)    předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,

 b)    doručení bezvadného Zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 a) Obchodních podmínek, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím,

 c)    společně se Zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení, do které Kupující uvede zejména (i) své kontaktní údaje, (ii) číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii), (iii) jasně formulovanou žádost o výměnu Zboží.

3.5.2            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze v rámci jednoho druhu, tzn. výměna kus za kus (přilba velikosti xx za totožnou přilbu velikosti yy). Prodávající negarantuje, že bude mít k dispozici vhodné Zboží k výměně dle požadavků Kupujícího.

3.5.3            Bezplatná výměna Zboží je možná pouze u Zboží zasílaného zásilkovou službou v rámci České republiky, nevztahuje se na Zboží doručené  mimo území České republiky, popř. odebrané v rámci tzv. osobního odběru na provozovně Prodávajícího. V případě první výměny Zboží neúčtuje Prodávající poštovné, v případě druhé výměny učiněné v rámci jedné Objednávky je Prodávající oprávněn účtovat si poštovné.

3.5.4            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za dražší Zboží, je dražší Zboží zasláno Prodávajícím na dobírku; Kupující bere na vědomí, že mu bude účtováno doběrečné v obvyklé výši (50,-Kč). Kupující je oprávněn požadovat úhradu doplatku bezhotovostním převodem na účet, který uvede v písemné žádosti o výměnu Zboží.

3.5.5            Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za levnější Zboží, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a zakoupit si levnější Zboží na základě samostatné Kupní smlouvy (tzn. nejedná se o výměnu Zboží).

 

4.          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1            Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
a)     od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b)     od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c)      od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2            V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3            Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě naleznete zde, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Prodávající rovněž zasílá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako Přílohu č. 1 umístěnou na poslední straně Obchodních podmínek, která je součástí potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4            Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,
a)   pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
b)   bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c)    bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d)   bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.5            Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6            Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7            Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8            Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9            Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to
a)    bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo
b)    formou refundace na kartu v případě platby prostřednictvím platební karty, nebo
c)    poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.9 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na některou z adres dle čl. 4.1.5, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.10          Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.11          Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.8 Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

4.1.12          Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2          Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1            Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2            Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3            Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4            V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

 

5.          JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1          Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)    Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2          Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5            Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
a)    u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c)    v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3          Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2            Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3            Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4            Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4          Reklamace

5.4.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího.

Doprava zdarma
při nákupu nad 4 000 Kč
Dodání do 2 dnů
při objednávce do 14:00
Velikost vyměníme do 14 dnů
a na naše náklady
Sami jsme motorkáři
Motorkám fakt rozumíme
Novinky a akce do e-mailu
“Buď první, kdo ví o speciálních slevách a tajných akcích”
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
#speedmoto na Instagramu
Kombinéza Marca Marqueze po pádu. Jel jako po másle 😁
#marcmarquez #marcmarquez93 #level7 #alpinestars #alpinestarssuit #suit
#alpinestarstop #eicma2018 #speedmoto HJC RPHA 70 Forvic MC5
#hjcrpha70 #hjc #hjchelmets #speedmoto Schuberta E1 Rival Přilba pro tvoje GEESO
#schuberthhelmet #schuberthe1 #madeingermany #bmwgs #speedmoto
Buďme v kontaktu
Přijeď si vybavení vyzkoušet

Slezská 178
747 27 Kobeřice (okres Opava)

Zobrazit na mapě

Otevírací doba:
Po-Pá 7-16 hod.
So a Ne zavřeno

Budova
Platby
Heureka